PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Sentias, ParkinsonCompas

Pracht 4
5583 SW
Waalre
KvK 63798905
info@sentias.nl

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe Sentias persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. Sentias is: eenmanszaak Sentias als opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63798905, mede handelend onder de namen Parkinsoncompass.nl, Sentias.nl (en LousanNet.nl)

Sentias respecteert de privacy van alle klanten (en gebruikers van de website).
Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Sentias.

PERSOONSGEGEVENS DIE ParkinsonCompass VERZAMELT

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Sentias verwerkt:

– Jouw voor- en achternaam;
– Jouw adresgegevens;
– Jouw telefoonnummer;
– Jouw e-mailadres;
– overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld tijdens een fystiotherapeutische behandeling, coachgesprek telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE Sentias ParkinsonCompass VERWERKT

Sentias ParkinsonCompass verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, die bij wet is bepaald en deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG Sentias ParkinsonCompass PERSOONSGEGEVENS VERWERKT
Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Sentias ParkinsonCompass en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan Sentias ParkinsonCompass verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

Doel

Grondslag

1. Voor het afhandelen van jouw betaling;

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame

Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven

3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten

Gerechtvaardigd belang

5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

6. Om goederen en diensten bij je af te leveren;

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

7. Sentias verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte

Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting

8. Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving

Op basis van een wettelijke plicht

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

Sentias bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Dossier vorming

Als therapeut ben ik wettelijk verplicht tot het bijhouden van een behandeldossier volgens de richtlijn ‘verslaglegging van het KNGF’, omdat dit nodig is om de voortgang van het proces te bewaken.

Het dossier is en blijft eigendom van de therapeut.

Tien jaar na afronding van het therapeutisch proces wordt het dossier vernietigd.

Derden mogen het dossier niet inzien, tenzij je hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Je kunt een schriftelijk verzoek indienen om je dossier in te zien. Het dossier blijft bij de therapeut.

Ik maak dan inzage op korte termijn mogelijk, tenzij er dringende redenen zijn om inzage te weigeren.

Je therapeutische gegevens worden veilig bewaard in een afgesloten ruimte en op de computer nog extra beveiligd met een wachtwoord.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

  • –  gedurende de looptijd van een online opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht;
  • –  in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.
  • –  Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.

Persoonsgegevens

Termijn

Reden

Jouw bedrijfsgegevens

7 jaar (Belastingwetgeving)

Voor het afhandelen van jouw betaling

Jouw KvK-nummer

7 jaar (Belastingwetgeving)

Voor het afhandelen van jouw betaling

Jouw voor- en achternaam

Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief

Zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier

Jouw adresgegevens

1 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

Jouw telefoonnummer

1 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier

Jouw e-mailadres

Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief

Zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

1 jaar na afronding van de overeenkomst

Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden

Gegevens over jouw activiteiten op de website

30 dagen na websitebezoek

Sentias analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

Sentias verkoopt/deelt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Echter voor een goede (fysiotherapeutische) behandeling kan het nodig zijn om te overleggen met andere behandelaars die bij uw situatie betrokken zijn (thuiszorg, ergotherapeut, huisarts). Hier dien je schriftelijk toestemming voor te geven, anders is overleg niet mogelijk vanwege het beroepsgeheim.

Vaak bestaat dit contact met andere behandelaars uit een beveiligd siilo bericht, een multidisciplinair overleg, telefonisch overleg of een brief met daarin de reden van aanmelding en het doel van de behandeling. Na afsluiting ontvangt de verwijzer een bericht over de datum van afronding en het resultaat.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Met de volgende derden deelt Sentias:

Derde

Categorie

Doel delen

Welke gegevens

Administratiekantoor

(M.Erken)

Verwerker

Om de BTW-aangifte te doen

Inkoop- en verkoopfacturen en betalingen

Boekhouder

(M.Erken)

Verwerker

Om de BTW-aangifte te doen

Inkoop- en verkoopfacturen en betalingen

Facturatiesysteem

(Mollie en Medikad)

Verwerker

Om facturen en offertes te kunnen opmaken

Bedrijfsgegevens benodigd voor het

 

Email- en websiteprovider

(Transip)

Verwerker

Voor de website en e-mails

Voor hosting van je website indien van toepassing

Bank

(Rabobank)

Verwerkingsverantwoordelj ke

Om betalingen voor mij te genereren

Bankrekeningnummer, naam [etc, vraag na en vul aan]

Patientenvolgsysteem

(Medikad)

 

 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Sentias in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [Info@sentias.nl]. Sentias zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sentias en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

INDIENEN KLACHT

Sentias wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Sentias niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Als je een klacht hebt met betrekking tot de behandeling, laat dit mij dan zo snel mogelijk weten. Als de klacht niet naar wens wordt behandeld, kunt je de klacht schriftelijk indienen bij de klachtencommissie van Keurmerk. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

Voor meer informatie: https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/praktijk/klachtenregeling/

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de websites van Sentias ParkinsonCompass worden opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die Sentias gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies
Sentias maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.
Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website.

Google Analytics
Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb
Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media buttons
Op de websites van Sentias zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

BEVEILIGEN

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De websites van Sentias maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi. Mijn laptop is vergrendeld met een sterk wachtwoord en mijn Oppo telefoon is zowel vergrendeld met een pincode als met een Touch-ID.
Ik werk mijn plugins en thema van mijn website regelmatig bij.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Sentias verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@sentias.nl.

– Deze privacy- en cookieverklaring is van 13-1-2023